Special Issue: Plant Functional Material Research and Utilization

  

[column_en_name]

Taxonomic study of Epimedium L.: status, issues and prospect
  XU Yanqin, JIANG Yong, HUANG Hua, LI Renqing, LI Fengqin, LIU Yong, HUANG Xiaofang*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):601-617
  Abstract(4903)  View PDF(1813)
Diversity of endophytic fungi isolated from Siraitia grosvenorii
  XU Xianglin1,2, LUO Haiyu1, YAN Xiaojie2, LU Fenglai2, LI Dianpeng2*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):618-627
  Abstract(5257)  View PDF(2330)
Investigation and screening of linolenic acid resource plants in Xiangxi region, China
  WANG Bingqing1,2, CHEN Jiabei1,2, CHEN Gongxi1*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):628-640
  Abstract(3593)  View PDF(1504)
Phenolic constituents from Melastoma normale
  HE Ruijie, WANG Yafeng, LI Dianpeng, HUANG Yonglin*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):641-647
  Abstract(3737)  View PDF(1601)
Chemical constituents from Castanopsis ceratacantha(Ⅰ)
  LI Siwen1,2, WANG Yafeng2, HE Ruijie2, DAI Tiange1,LI Dianpeng2, HUANG Yonglin2*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):648-653
  Abstract(3380)  View PDF(1361)
Chemical constituents of Larix gmelinii needles
  FU Meiling, ZHANG Wenzhi*, BAI Liming, HAN Song, PANG Jinghui
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):654-662
  Abstract(3634)  View PDF(1655)
Comparison of essential oil components of needles between Abies ziyuanensis and A. yuanbaoshanensis
  DUAN Yunbo, ZHU Xiaozhen, HU Xinghua*, DENG Tao, HUANG Shixun
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):663-672
  Abstract(4483)  View PDF(2001)
Content analysis of two chemical compositions in different parts of cultivated and wild Centranthera grandiflora
  ZHANG Chuanli, MA Xiao, ZHU Chunmei, CHEN Zhihua, LI Weifeng, ZHAO Xiu, HE Suming, DU Huabo*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):673-679
  Abstract(3917)  View PDF(1563)
Determination of nuclear DNA content(2C-value) of Vaccinium bracteatum by flow cytometry
  HUANG Jing1, ZHANG Min1*, LIN Feng2, ZHOU Peng1, ZHOU Jie1
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):680-686
  Abstract(3469)  View PDF(1648)
Anthocyanin compositions in petals of Freesia hybrida
  YU Jingjing1, TANG Dongqin1*, LI Xin2
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):687-695
  Abstract(4560)  View PDF(1647)
Variation of chlorogenic acid components in leaves of various Stevia rebaudiana cultivars
  GUO Zhilong, MA Zhihua, ZHANG Hong, CHEN Ren, ZHANG Ziping*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):696-705
  Abstract(3933)  View PDF(2005)
Purification and reaction characteristics of hydrolyzed ginsenoside Rb3-glycosylase
  ZHANG Ruizhe, XU Longquan, SONG Jianguo, YU Hongshan*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):706-714
  Abstract(3611)  View PDF(1557)
Antifungal activity of extracts of Helicteres ngustifolia against ten plant pathogenic fungi
  LIANG Cai1,2, CHEN Ying1,2, LI Changheng1,2, SONG Xiangmin1,2, XIE Changping1,2, ZHU Chaohua1,2, SUN Ranfeng1,2*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):715-726
  Abstract(3346)  View PDF(1619)
Bioactivity and identification of endophytic actinomycetes from Dracaena cochinchinensis
  TIAN Shouzheng1, HUANG Zhipu2, ZHAO Yuying2, ZHAO Qing2, ZHANG Xiaomei1*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):727-734
  Abstract(3443)  View PDF(1509)
Changes of tannin component content in persimmon fruits and leaves at different growth and development periods
  LU Di1, HUANG Sijie1, LONG Minghua1, SUN Ningjing2*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):735-743
  Abstract(3181)  View PDF(1459)
Determination of limomin and nomilin of different varieties of lemon peel from different areas by HPLC
  TU Xunliang1, ZHANG Li3, QIN Fan1, WAN Bin1, LÜ Xiulan2*
  Published May 25, 2020
  2020,40(5):744-750
  Abstract(3439)  View PDF(1650)