Special Issue:Medicinal Plants Research and Massive Health

  

[column_en_name]

Investigation on Yao herbal medicinal market during the Dragon Boat Festival in Lanshan County, Hunan
  LIN Chunrui1, LU Zhaocen1, XU Weibin1, YUAN Quan1, 2, CHEN Hailing1, LIU Yan1*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1221-1241
  Abstract(4895)  View PDF(2890)
Nutritional component analysis of four wild vegetables liked by Liangshan Yi People, Sichuan Province
  WANG Jing1, FEI Yao2*, ZENG Yonggang1, YANG Qiliang3
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1242-1250
  Abstract(4599)  View PDF(1555)
Variation of volatile components of leaves from different Aristolochia delavayi populations and its potential value
  YU Yulong1, GENG Yupeng1, CHANG Na1, CHEN Gao2, 3*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1251-1258
  Abstract(3346)  View PDF(1491)
Leaf volatile components and foraging insects of dioecious Siraitia grosvenorii: Sexual differences and its ecological effects
  ZHU Xiaozhen1,2, LU Qingbiao1,2, HU Xinghua2*, DENG Tao2, DUAN Yunbo2, FANG Zhenming1,2, HUANG Shixun2
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1259-1268
  Abstract(5085)  View PDF(1529)
High-throughput sequencing analysis of root, stem and leaf in Fudingdabai
  WANG Fen*, PEI Huimin, WEN Di, CHEN Zhi, LIU Rong, YAO Yuxian, Ma Yuan
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1269-1280
  Abstract(2896)  View PDF(1351)
Cloning and bioinformatics analysis of C3H gene in Rehmannia glutinosa
  ZHOU Yanqing*, SHAO Luying, GUO Mengmeng, ZHU Jialin
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1281-1287
  Abstract(3268)  View PDF(1529)
Bioinformatics analysis of amylase gene family of Millettia speciosa
  TU Dongping1, 2,3, WANG Liuping1, ZHAO Lichun 1,2, HUANG Zhiqi1, ZHAI Yongjin4, BAI Longhua4, MO Changming5*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1288-1299
  Abstract(3495)  View PDF(1623)
Comparative study on pollen morphology of Epimedium sagittatum and its sibling species, E. myrianthum
  HUANG Hua, LAI Huaqing, JIANG Yong, LI Renqing, LI Fengqin, LIU Yong, XU Yanqin*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1300-1314
  Abstract(4633)  View PDF(1477)
Floral heat source and temperature regulation function in Meconopsis integrifolia
  ZHONG Tao, DUAN Xuyu, JIANG Yingying, LIU Guangli*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1315-1324
  Abstract(3369)  View PDF(1748)
Screening of growth-promoting bacteria associated with Pennisetum sinese root and their abilities of growth-promoting effect
  DENG Zhenshan1*, CHEN Kaikai1, LI Jing1, LIU Xianchun1, ZHANG Baobao1, ZHANG Baocheng2
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1323-1331
  Abstract(3166)  View PDF(1505)
Screening and identification of chitosanase-producing endophytic fungi as well as their chitosanase activities
  JIN Qiuzhu1,2,3, YAN Zhenling1,2,3, HUANG Zhiqing1,2,3, YUAN Haiying1,2,3, LIU Guanghua1,2,3, NONG Xiaoxia1,2,3, LI Xin1,2,3, LUO Haiyu1,2,3*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1332-1340
  Abstract(4619)  View PDF(1560)
Inhibitory effect of Chaetomium globosum FS-01 from mountain-cultivated ginseng against ginseng pathogens
  ZHOU Chunyuan, XU Shiquan, YAN Meixia, CUI Lili, HUA Shuang, WANG Yingping*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1341-1348
  Abstract(3303)  View PDF(1355)
Protective effects of sea buckthorn fruit oil on oxidative damage induced by hydrogen peroxide
  ZHENG Peng1, WANG Bo2*, WANG Qian1
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1349-1356
  Abstract(3096)  View PDF(1357)
Screening of antibacterial activity of 23 Chinese herbal medicines in vitro
  DIAN Zuohong1,2, ZUO Guoying1*, WU Yuxia1,3, ZHANG Tiehuan1,2
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1357-1367
  Abstract(4573)  View PDF(1365)
Chemical constituents from Dendrobium sinense(Ⅱ)
  CAI Caihong1,3, TAN Caiyin1,2, CHEN Huiqin1,3, WANG Hao1,3, MEI Wenli1,3, SONG Xiqiang2, DAI Haofu1,3*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1368-1374
  Abstract(4928)  View PDF(1464)
Chemical constituents from Ainsliaea yunnanensis
  WU Lei1,2, LI Jinjie3, ZHONG Xiangjian3, ZHOU Na3, WANG Xin3, LIN Pengcheng1,2*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1375-1380
  Abstract(4841)  View PDF(1492)
Extraction and antioxidant activity of total flavonoids from Kadsura coccinea leaves
  LI Yajun1, Huang Guobao2, QUAN Haiyan1, YI Que1, TAN Mingxiong2*
  Published September 25, 2020
  2020,40(9):1381-1388
  Abstract(3256)  View PDF(1529)