Special Issue: Celebrating the 40th Anniversary of Guihaia’s Launch

  

[column_en_name]

Keep positive innovation, promote the development of plant science — Celebrating the 40th anniversary of Guihaia's launch
  JIANG Qiaoyuan, LI Li, LI Xiankun*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1585-1594
  Abstract(2893)  View PDF(1261)
Study history and discussion on classification of the tropical forest vegetation types in China
  XU Han1, LI Yanpeng1, LI Yide1*, HONG Xiaojiang2, ZHOU Zhang1, LUO Tushou1, CHEN Jie1, LIN Mingxian3, ZHANG Bin4
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1595-1604
  Abstract(3518)  View PDF(1554)
Conservation research of plant species with extremely small populations(PSESP): Progress and future direction
  SUN Weibang*, LIU Detuan, ZHANG Pin
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1605-1617
  Abstract(7315)  View PDF(1517)
Karst vegetation classification system of China
  LIU Changcheng1*, WANG Bin2, GUO Ke1, LI Xiankun2**, HOU Manfu3, LIU Yuguo4
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1618-1631
  Abstract(7320)  View PDF(1070)
Research progress on evolution and vegetation ecosystem of karst Tiankeng in China
  PU Gaozhong1*, WANG Keyi1, MO Lin1, ZENG Danjuan1, CHEN Xiaxia1,2
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1632-1643
  Abstract(7470)  View PDF(1472)
Physiological and ecological adaptation of karst woody plants to drought
  HUANG Fuzhao, LI Jianxing, LI Dongxing, CHEN Ting, WANG Bin, LU Shuhua, LI Xiankun*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1644-1653
  Abstract(6801)  View PDF(1151)
Advances in plant organelle gene editing
  WU Zhiqiang1*, ZHOU Jiawei1,2*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1654-1664
  Abstract(4404)  View PDF(1256)
Large old trees in human settlements: distribution patterns, drivers and conservation practices
  HUANG Li1, JIN Cheng1, ZHOU Lihua1, HU Siwei1, TIAN Lijuan1, LI Chongqing2, YANG Yongchuan1*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1665-1673
  Abstract(3137)  View PDF(1013)
Application of pan-genome in genetic diversity and functional genomics
  XIANG Kunli1, HE Wenchuang1, ZOU Yi1, PENG Dan1, ZHANG Xiaoni1, LIAO Xuezhu1, WANG Jie1,2, YANG Jiankang3, WU Zhiqiang1*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1674-1682
  Abstract(6718)  View PDF(1315)
Species diversity, habits and pollination system of Orchidaceae in Southeast Asia
  ZHANG Zhe1,2, REN Mingxun1, XIANG Wenqian1, SONG Xiqiang2*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1683-1698
  Abstract(3634)  View PDF(1732)
Species diversity, habits and pollination system of Orchidaceae in Southeast Asia
  ZHANG Zhe1,2, REN Mingxun1, XIANG Wenqian1, SONG Xiqiang2*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1683-1698
  Abstract(4155)  View PDF(1084)
Species diversity conservation and utilization of Guizhou rare and endangered spermatophyta
  ZOU Tiancai1, LI Yuanyuan2, HONG Jiang1, HUANG Lihua1, LIU Haiyan2*, CHEN Long3, ZHANG Zhulin2, ZHANG Wei2
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1699-1706
  Abstract(2643)  View PDF(1040)
Species diversity conservation and utilization of Guizhou rare and endangered spermatophyta
  ZOU Tiancai1, LI Yuanyuan2, HONG Jiang1, HUANG Lihua1, LIU Haiyan2*, CHEN Long3, ZHANG Zhulin2, ZHANG Wei2
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1699-1706
  Abstract(4785)  View PDF(1017)
Discussion on factors affecting diversification rates of flowering plants
  GUO Wenyu(KUO Wen-yu),HUANG Jianxun(HUANG Chien-Hsun)*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1707-1718
  Abstract(2888)  View PDF(1248)
Bryomonitoring to water pollution —Research, application and prospect
  LI Dandan, YANG Jun, SONG Yuling, ZHU Hua, Yu Jing, GUO Shuiliang*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1719-1729
  Abstract(3604)  View PDF(1496)
Advances in antitumor active ingredients and mechanisms of Dendrobium
  LI Jian, WANG Meina*, ZHAO Meili, LI Hejuan, HU Yue, CHEN Jianbing
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1730-1745
  Abstract(6115)  View PDF(1027)
Advances in regulation studies on accumulation and biosynthesis of andrographolide components in Andrographis paniculata
  ZHONG Chu1,2, JIAN Shaofen1,2, CHEN Dongliang1,2, MIAO Jianhua1,2
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1746-1754
  Abstract(2780)  View PDF(1498)
Research advances of Polyspora Sweet(Theaceae)
  FAN Zhifeng1,2, HAN Lu1, MA Changle1,3*
  Published October 25, 2021
  2021,41(10):1755-1766
  Abstract(2840)  View PDF(1256)