Special Issue: Ethnic/Medicinal Plants Research and Massive Health

  

[column_en_name]

Comment on the morphological taxonomic characters of genus Epimedium
  LIU Shaoxiong1,2, WANG Lijun1, HE Pingping1, HU Shengfu2, ZHANG Meihong2, HE Tiantian2, XU Yanqin2*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1767-1783
  Abstract(4273)  View PDF(1119)
Research progress on chemical constituents and pharmacological activity of Phyllanthus acidus
  XU Jia1,2, LI Na1, ZHU Hongtao1, YANG Weinong3, WANG Dong1, YANG Chongren1, ZHANG Yingjun1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1784-1793
  Abstract(3377)  View PDF(1105)
Original plant and research progress of the medicinal plant Huperzia javanica
  CHEN Sisi1,2, ZHANG Menghua1,2, WANG Jinxiu1, ZHANG Xianchun1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1794-1809
  Abstract(3771)  View PDF(1133)
Ethnobotanical study on plants for medicinal bath among the Yao ethnic group in Jianghua, Hunan
  FANG Qiong1,2, HU Renchuan3, CHENG Zhuo1,2, LUO Binsheng1,2, JIANG Xia1,2, LONG Chunlin1,2*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1810-1826
  Abstract(4008)  View PDF(1279)
National folk plant worship culture and biodiversity conservation in Baise
  HUANG Jiaoli1, HUANG Ke1, TANG Jianmin2, CAO Ming2, SU Shilin1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1827-1838
  Abstract(4427)  View PDF(1152)
Investigation and suggestions on sustainable utilization of medicinal plants to dispel wind and eliminate dampness in Xiangxi Region
  HE Jianwu1,2, YAO Peishuang2, LI Zhenzhen2, BU Li2, ZENG Zhengyuan2, LONG Chunlin1,3*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1839-1849
  Abstract(4764)  View PDF(1128)
A new sesquiterpenoid from Salvia plebeia
  CHEN Xiaoying1,2, LIU Zhangbin2, JIANG Xiaohua2, HUO Huazhen2, LI Dianpeng2, YU Yang2*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1850-1854
  Abstract(3090)  View PDF(914)
Flavonoids from the Arenga pinnata
  HUO Jinhai1, LIU Jifei2, WANG Chang1, WANG Weiming1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1855-1861
  Abstract(3058)  View PDF(981)
Chemical constituents from Pyrrosia sheareri
  HE Kang1, FAN Linlin2, WU Tiantai1, Shen Linyan1, JIAN Jie1, ZOU Juan1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1862-1867
  Abstract(2699)  View PDF(1011)
Chemical constituents of Euonymus actinocarpus
  LIU Shuping1, JI Hongyuan1, ZHANG Jianying2, ZHANG Huiying3, LI Danye1, ZUO Aixue1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1868-1874
  Abstract(2808)  View PDF(1048)
Chemical constituents and their anti-inflammatory activities of Callicarpa longissima
  YU Lingling1,2, NING Desheng2, FU Yuxia2, LI Lianchun2, LI Haiyun1, PAN Zhenghong2*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1875-1881
  Abstract(3148)  View PDF(1049)
Fruit characteristics and nutrient components of Vitellaria paradoxa in Yuanjiang dry-hot river valley
  WANG Yijing1, WU Liqing2, XU Jianchu2,3, ZHAO Gaojuan2*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1882-1888
  Abstract(2830)  View PDF(1134)
Introduction, propagation and cultivation technique of medicinal plant Cephaelis ipecacuanha
  YAN Zhen1, YUE Jianjun2, MA Xiaojun1,3*, HE Jinrong4, ZHANG Lixia1, YANG Chunyong1
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1889-1896
  Abstract(3768)  View PDF(1179)
Genome survey and analysis of SSR molecular markers on Macaranga indica and M. denticulata
  LI Jiangying1,3, LU Tianquan1, YANG Junbo2, TIAN Bo1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1897-1904
  Abstract(3652)  View PDF(1145)
Bioinformatics analysis of WRKY gene family in Coffea canephora
  FU Chun1,2*, TANG Xue1,2, YANG Yaojun1,2, JIANG Na 3
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1905-1919
  Abstract(3024)  View PDF(1026)
Construction of core germplasm bank of Fallopia multiflora using SRAP molecular markers
  LI Jiahui1, OU Xiaohua1, DENG Wenjing1, LUO Keke1, ZHANG Hongyi1,2, HE Mengling1,2, YAN Hanjing1,2*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1920-1930
  Abstract(2677)  View PDF(995)
Soaking effects of rhizobia on seed germination and seedling growth of Desmodium styracifolium
  LI Na, MA Zhukeng, HUANG Ruihua, LIU Xiaohan, CHEN Wenzhao, DU Qin*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1931-1938
  Abstract(3151)  View PDF(1087)
Sugar accumulation and sucrose-metabolizing enzyme activities in tuberous roots of Callerya speciosa
  YAO Shaochang1,2, HUANG Ding1,2, TAN Yong1,2, GU Jinyuan1, LI Liangbo1, HUANG Rongshao1*
  Published November 25, 2021
  2021,41(11):1939-1948
  Abstract(2556)  View PDF(1028)