Special Column: Karst and Karst Tiankeng Plant Research

  

[column_en_name]

Pollination biology of Primulina eburnea
  WANG Ziqi1, HUANG Shilian3,4, HONG Xin1,2,5, WEN Fang2,3*
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):671-683
  Abstract(3478)  View PDF(1162)
Dynamics of phytoecommunity structure of karst secondary forest in Central Guizhou
  LI Tingting1, RONG Li1*, WANG Mengjie1, YE Tianmu1, WANG Qi2
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):684-694
  Abstract(3724)  View PDF(1371)
Interspecific association of main woody plants in tiankeng forests of Dashiwei Tiankeng Group, Guangxi
  HUANG Linjuan1,2, YU Yanmei1,2, AN Xiaofei1,2, YU Linlan1,2, XUE Yuegui1,2*
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):695-706
  Abstract(3929)  View PDF(1461)
Leaf function traits variations and adaptive strategies of dominant woody economic plants in karst area of Southwest Guangxi
  PANG Shilong, OU Zhiyang*, SHEN Wenhui, HE Feng, LU Guodao
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):707-714
  Abstract(3768)  View PDF(1570)
Soil aggregate stability and its stoichiometric characteristics in process of rocky desertification in plateau mountains
  CHEN Jing, ZHU Dayun, CHEN Hu*, CHEN Hai
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):715-725
  Abstract(3350)  View PDF(1378)
Hyperspectral inversion of leaf water content at karst and non-karst areas in North Guangxi
  QIN Jiashuang1, GU Daxing1*, NI Longkang1, HE Wen1, RUAN Yangchun2, HUANG Yuqing2, WANG Quan3
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):726-737
  Abstract(3944)  View PDF(1235)
Growth promoting effect of plant growth-promoting rhizobacteria on tree seedlings suitable for afforestation in rocky desertified region
  CAO Yanqiang1, ZHANG Zhongfeng1*, JIANG Shisong2, TANG Jinrong3, ZHOU Longwu1, TENG Qiumei1, XU Guangping1
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):738-745
  Abstract(3530)  View PDF(1337)
Inter-specific associations among restoration stages of Loropetalum chinense communities in karst hills of Guilin
  JIAN Rui1,2,3, MA Jiangming1,2,3*, MO Yanhua1,2,3, WANG Yongqi1,2,3, QIN Jiashuang1,2,3, PAN Xiaomei1,2,3
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):746-757
  Abstract(3479)  View PDF(1325)
Species composition and environmental analysis of deciduous broad-leaved forests in karst hills of Guilin
  LIN Hongling1,2, LIANG Shichu1,2, YAO Yipeng3, JIANG Yong1,2*, BAO Han1,2, NONG Caiwang1,2, SONG Jing1,2, HUANG Jia1,2, GAN Xinmei1,2
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):758-768
  Abstract(3386)  View PDF(1382)
Characteristics and significance of δ13C of three typical aquatic plants in the Huixian karst wetland, Guilin
  SHEN Yuyi1, ZHANG Denan2, XU Guangping2,3, TENG Qiumei2, ZHOU Longwu2, HUANG Kechao2, MOU Zhiyi4, SUN Yingjie2*
  Published May 25, 2021
  2021,41(5):769-779
  Abstract(3426)  View PDF(1551)