Special Column: Island and Coastal Plant Research

  

[column_en_name]

Distribution characteristics of organic carbon stocks of Spartina alterniflora in Dafeng River Estuary, Beibu Gulf
  HUANG Xing1, LIANG Shaoxin2, TAO Yuhua1*, WANG Xueping1, DUAN Yitao1
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):853-861
  Abstract(3559)  View PDF(1429)
Effects of fertilization on the growth and photosynthetic characteristics of Heritiera littoralis seedlings
  ZHANG Weiqiang, HUANG Fangfang*, GAN Xianhua, LI Yifan, TANG Chengbo, QIU Pengji
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):862-871
  Abstract(3287)  View PDF(1389)
Growth and physiological responses of semi-mangrove plant Barringtonia racemosa to waterlogging and salinity stress
  LIANG Fang1, TAN Xiaohui2*, DENG Xu1, WU Yushuang1, WU Min1, YANG Xiangchun1, LI Jinling1
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):872-882
  Abstract(4144)  View PDF(1215)
Endophytic fungi isolated from Salicornia europaea and their antibacteria activities to aquatic spoilage bacteria
  ZHANG Yanqiu2,3, FANG Huaiyi3, CAO Hongming1, GONG Bin1,2*, DENG Zongjian2, CHEN Meihua4, SONG Jingjing3, ZHANG Hong2
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):883-889
  Abstract(4436)  View PDF(1228)
Multiple shoot proliferation and plant regeneration in Pisonia grandis
  YU Xincheng1,2, LIANG Hanzhi2, CHEN Shuangyan1,2, XIONG Yuping2, WU Kunlin2, ZHENG Feng2, JIAN Shuguang2, REN Hai2, ZENG Songjun2, MA Guohua2*
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):890-896
  Abstract(3452)  View PDF(1129)
Ecophysiological adaptability of Hernandia nymphaeifolia to tropical coral islands
  ZHOU Wanmin1,2, LIU Nan2,3, CAI Hongyue2, WANG Jun2, CHEN Ping1, JIAN Shuguang2*
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):897-904
  Abstract(3836)  View PDF(1326)
Ecophysiological adaptability of Chromolaena odorata to tropical coral islands
  LIAO Mengcheng1,2, LIU Nan1, JIAN Shuguang1*
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):905-913
  Abstract(3520)  View PDF(1138)
iological characteristics of drought resistance of Guettarda speciosa
  LI Xiaoying1,2, LIU Dongming2*, JIAN Shuguang2, WANG Faguo2, ZHAO Wenzhong3
  Published June 25, 2021
  2021,41(6):914-921
  Abstract(3239)  View PDF(1241)