Special Issue: Plant Functional Material Research and Utilization

  

[column_en_name]

Chemical constituents analysis and anti-inflammatory activities of ethanol extracts from Dalbergia benthamii
  LIANG Tianjian2, CHEN Rui1,2, LUI Bentao2, YUAN Caiying2, WEI Jianhua2, HUO Lini2, Li Dianpeng1*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1035-1045
  Abstract(2898)  View PDF(1377)
Chemical constituents from Pteris insignis
  ZOU Juan, MAO Xiaoxian, HE Kang*, YE Jianghai, TANG Rentao, WANG Yuxue, ZHANG Jingjie
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1046-1053
  Abstract(2990)  View PDF(1223)
Chemical constituents from the n-butanol extract of Sophora tonkinensis and their antibacterial activities
  WEI Xin1, ZHANG Wei1, DING Caifeng 2, YU Haofei 2, ZHANG Liyan1, ZHOU Ying1*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1054-1060
  Abstract(2943)  View PDF(1251)
Chemical constituents of stems and leaves from Uncaria rhynchophylla in Guizhou and their antitumor activities
  LIU Yang1,2, ZHANG Ni1,2, LUO Jun2,3, WANG Miaomiao2,3, PAN Weidong1,2*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1061-1069
  Abstract(3555)  View PDF(1117)
Chemical constituents of Sabia campanulata subsp. ritchieae and their α-glucosidase inhibitory activity
  DING Tongtong1,2,3, DENG Ying1,2, DENG Lulu1,2, LI Jiang1,2, MU Shuzhen1,2*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1070-1076
  Abstract(2866)  View PDF(1127)
Chemical constituents from the twigs and leaves of Croton lachynocarpus
  LI Gen1,2, PAN Zhenghong1,2, LI Haiyun1, FU Yuxia2, LI Lianchun2, YU Lingling1,2, NING Desheng2*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1077-1081
  Abstract(3045)  View PDF(1065)
Triterpenoids from Lyonia ovalifolia var. elliptica
  ZHANG Meng1,2, LI Qiji1,2, WANG Xue1,2, YANG Juan1,2, YANG Xiaosheng1,2*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1082-1089
  Abstract(3571)  View PDF(1380)
Diterpenes from seeds of Jatropha curcas
  LIN Yan1, WANG Aiqin2, LÜ Huawei3, ZHANG Hongjian4*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1090-1096
  Abstract(3801)  View PDF(1039)
Triterpenoids from Salvia bowleyana
  JIANG Xiaohua, LIU Zhangbin, HUO Huazhen, LI Dianpeng, YU Yang*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1097-1103
  Abstract(3795)  View PDF(1253)
Volatile components in flowers of seven Dendrobium
  XIA Ke, ZHAO Zhiguo, WU Qiaofeng, JIANG Qinghong, QIU Shuo*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1104-1111
  Abstract(4209)  View PDF(1262)
Antimicrobial activities of different species of endophytes from Artemisia annua
  LI Lingling*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1112-1119
  Abstract(3352)  View PDF(1192)
Preliminary study on anti-inflammatory, analgesia and hemostasis effects of alcohol extracts from Sargentodoxa cuneata
  LIAO Na1,2,3, HUANG Guangwei1, TANG Hongyan1, ZHOU Chuanjian1, YANG Weihao1, WANG Hengshan2*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1120-1125
  Abstract(3286)  View PDF(1151)
Isolation of endophytic fungi from Dracaena cochinchinensis and their antimicrobial activities
  ZHAO Yuying, HUANG Zhipu, ZHANG Qiong, ZHAO Qing, BAI Yetao, ZHANG Xiaomei*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1126-1134
  Abstract(3174)  View PDF(1128)
Determination of contents of eight phenolic acids in Malus doumeri fruit by HPLC
  SUN Bo1,2, HUO Huazhen2, CAI Aihua2*, XIE Yunchang2, LI Haiyun1, LI Dianpeng1,2
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1135-1044
  Abstract(2857)  View PDF(1586)
Genetic analysis in Radix Ardisia based on SLAF-seq technology
  LIU Chang, PAN Jie, LIU Xiongwei, DING Jingxin, ZHOU Ying*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1145-1054
  Abstract(2695)  View PDF(1517)
Prokaryotic expression of FPPS gene from Pogostemon cablin and the effect of methyl jasmonate on the expression of FPPS
  LU Changhua1, DENG Wenjing1, ZENG Jianrong1, LIU Jianzhong1, ZHANG Hongyi1,2,3, HE Mengling1,2,3, YAN Hanjing1,2,3*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1155-1064
  Abstract(2482)  View PDF(1161)
Relationship between fatty acid accumulation and FatB gene expression in Cocos nucifera
  ZHOU Lixia, WU Yi, YANG Yaodong*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1165-1172
  Abstract(2995)  View PDF(1341)
Preliminary study on the differences of endophytic flora in Bletilla striata and B. ochracea at the same habitat
  TU Ran1,2, WU Kunyi2,3, FENG Zhengping2, WANG Jing1, LU Fangfang1, CUI Langjun2*
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1173-1180
  Abstract(2526)  View PDF(1047)
Antibacterial activity and antiseptic effect of ethanol extract from apple pomace
  ZHANG Hualing1,2, HAN Jing1, LIU Xu1,2*, PU Liu1, GUAN Yuanyuan1, DUAN Jieying1
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1181-1187
  Abstract(2764)  View PDF(1178)
Response surface methodology optimization for extraction process of ferulic acid and ligustilide from Angelica sinensis
  ZHANG Yu1,2,3, LI Qian1,2,3*, HUANG Xiang1,2,3, FENG Yanmei1,2,3, YANG Lan1,2,3, QIU Daiyu1,2,3
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1188-1195
  Abstract(2894)  View PDF(1137)
Isolation and identification of endophytic fungi from citrus cultivars and their inhibitory activity against Xanthomonas citri subsp. citri causing citrus canker
  YAN Zhenling1,2,3, CHEN Jieping1,2,3, NONG Xiaoxia1,2,3, LI Xin1,2,3, LUO Haiyu1,2,3*, WEI Liuliu1,2,3, RUAN Jiahuan1,2,3, GUAN Xiangyuan1,2,3, LU Sha1,2,3
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1196-1208
  Abstract(2927)  View PDF(1428)
Determination of 22 metal elements in the roots of Rosa laevigata and its processed products from different habitats of Guangxi by ICP-MS
  WEI Xiyuan1, DENG Qi 1, SHU Ke2, LU Xiaoling1*, ZHUO Shen1, FAN Jiawen1, PAN Sixing1
  Published July 25, 2021
  2021,41(7):1209-1218
  Abstract(2437)  View PDF(1071)